Правила користування шкільною бібліотекою

1. Загальні положення

1.1.   Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729.

1.2.    Бібліотека є культурно-просвітницьким інформаційним центром, забезпечує популяризацію і загальнодоступність книг та інших носіїв інформації.

1.3.    У своїй діяльності бібліотека школи керується Конституцією України, Законом про освіту, Законом України про бібліотеку та бібліотечну справу, нормативними документами і          розпорядженнями Міністерства освіти та культури України, управління освіти, Положенням про бібліотеку загальноосвітньої школи.

1.4.    Фонд бібліотеки є державною власністю.

1.5.    Принципами діяльності є загальнодоступність, політичний нейтралітет.

2. Права користувачів

       2.1. Користувачами бібліотеки є учні школи, вчителі, вихователі, обслуговуючий персонал, батьки.

       2.2. Користування бібліотекою безкоштовне.

       2.3. Користувачі шкільної бібліотеки мають право:

–         одержувати у тимчасове користування книги та інші носії інформації додому і для користування у читальному залі з фонду бібліотеки;

–         користуватися бібліографічним, довідково-інформаційним обслуговуванням, яке надає бібліотека;

–         брати участь у масових заходах по популяризації літератури, які проводить бібліотека;

–         обирати і бути обраним до активу бібліотеки;

2.4. Користувач може отримати додому не більше п’яти книг терміном не більше, як 15 днів. Термін користування новими виданнями, літературою підвищеного попиту встановлюється бібліотекарем школи.

2.5. Користувач може продовжити встановлений термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.

2.6. Кількість творів друку та інших носіїв інформації, які видаються у читальному залі не обмежується.

2.7. Рідкісні та цінні книги та інші носії інформації, єдині примірники, довідкові видання додому не видаються.

3. Обов’язки користувачів

3.1. При запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитись з «Правилами користування шкільною бібліотекою» і підтвердити їх виконання підписом на читацькому формулярі.

3.2. Користуючись книгами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитись до них; в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книзі відповідну позначку.

3.3. Особи, які заподіяли шкоду фонду бібліотеки, несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

3.4. Користувачі, які загубили книги з фонду бібліотеки або заподіяли непоправну шкоду, зобов’язані замінити їх аналогічними книгами або такими, які вважаються бібліотекою рівноцінним.

3.5. За втрату книг з фонду бібліотеки та пошкодження їх неповнолітніми користувачами матеріальну відповідальність несуть їх батьки, опікуни, поручителі.

 3.6. Користувачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом за умов порушення «Правил користування шкільною бібліотекою»:

–         за затримку книг терміном один місяць;

–         за порушення порядку у бібліотеці – терміном на один тиждень.

3.7. Учні школи зобов’язані давати свої підручники шкільній комісії для перевірки стану збереження підручників.

3.8. У випадку псування чи пошкодження підручника комісія має право забрати його в учня на певний термін (до належного ремонту зіпсованого підручника, який учень повинен здійснити у бібліотеці школи).

3.9. Користувачі повинні бережливо ставитися до фонду і майна бібліотеки, підтримувати тишу і порядок у приміщенні бібліотеки.

4. Обов’язки шкільної бібліотеки щодо обслуговування користувачів

4.1. Бібліотека зобов’язана інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних книг.

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.4. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання.

4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам книг.

4.6. Звітувати перед користувачами бібліотеки.


Шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки.

Значимим чинником, що обумовлює діяльність освітянських бібліотек у сучасних умовах, є освітня реформа «Нова українська школа», яка враховує стратегічний курс України на євроінтеграцію і розбудову в нашій країні суспільства освіченого загалу, високої культури і рівних можливостей.

Шкільна бібліотека спрямовує роботу на реалізацію законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145 – VІІI, «Про бібліотеку та бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 32/95 – ВР, «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029 – VI, виконання «Державного стандарту початкової освіти» від 21.02.2018 № 87, базової та загальної середньої освіти, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді».

Бібліотека доступна та безкоштовна. Обслуговує учнів, вчителів, батьків, інших працівників школи в режимі абонементу та читального залу.

У 2018 – 2019 н.р. у бібліотеці було зареєстровано 755 читачів, з них 296 – учні 1 – 4 класів, 290 – учні 5 – 9 класів, 107 – учні 10 – 11 класів, 62 – вчителі та батьки.

За 2018 – 2019 н.р. бібліотека отримала 1499 примірників підручників; художньої та галузевої літератури – 57 примірників, з них:

  • 12 примірників – за рахунок бюджетних коштів;
  • 45 примірників – подарункові.

 На 05.09.2019 р. бібліотечний фонд становить 26001 примірників: підручники – 17321 примірників, основний фонд – 8680 примірників.

Склад підручників по віковій категорії:

–           1 – 4 класи – 4846;

–           5 – 9 класи – 7122;

–           10 – 11 класти – 5353.

Склад книг основного фонду згідно таблиць УДК:

–           суспільно-гуманітарні – 943 – 11%;

–           природничі – 202 – 8%;

–           технічні – 98– 1 %;

–           мистецтво, спорт – 199 – 2 %;

–           мовознавство – 450 – 5 %;

–           універсального змісту – 74 – 1 %;

–           художня – 5396 – 63 %;

–           історія, географія – 1057 – 12 %

–           освіта – 261 – 3%.

Книговидача підручників за рік склала 8674 примірників, художньої та галузевої літератури 3956 примірників, періодичних видань – 209. Кількість відвідувань читачів за рік – 3622.

В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та інноваційної педагогіки.

Мета діяльності шкільної бібліотеки у 2019/2020навчальному році – підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, формування культури читання учасників навчально-виховного процесу, збагачення їхніх бібліотечно-бібліографічних знань, навчання учнів дбайливому поводженню з книжкою і періодикою, вивчення читацьких інтересів дітей.

Усвідомлюючи сучасний розвиток освіти, становлення Нової української школи, впровадження нових технологій навчання і виховання у своїй діяльності бібліотека визначає такі пріоритетні завдання:

–   підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій шкільної бібліотеки, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

–   забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

–   формування у дітей стійкої потреби у книзі, здатність вчитися протягом усього життя, продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати цінності громадянського суспільства;

–  підвищення бібліотечної культури учнів засобами бібліотечно-бібліографічних уроків, проведення місячника бібліотеки, тижня книги;

–  оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;

–   координація дій шкільної бібліотеки з учнями, педагогами, батьками щодо популяризації книги;

–   задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування навичок їх бібліотечно-бібліографічної освіти;

–  систематична робота із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового фонду, основу якого  складає українська книга, поповнення фонду бібліотеки краєзнавчими та бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів;

–   розширення фонду засобами проведення доброчинних акцій „Подаруй книжку шкільній бібліотеці!”;

–   забезпечення демократичного доступу книгокористувачів до інформації, вільний доступ до книжкового бібліотечного фонду, проведення днів інформацій, інформаційних перерв та інші засоби популяризації книги та періодики серед учнівської молоді;

–  піднесення іміджу бібліотеки та шкільного бібліотекаря, доведення значимості його праці у навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки;

–   зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки.